Statement NCOI Groep naar aanleiding van de publicaties van platform Investico d.d. 13 januari 2021

Woensdag 13 januari publiceerden journalisten, verbonden aan platform Investico, twee artikelen over een aantal opleiders binnen NCOI Groep. Deze publicaties zijn door diverse media overgenomen. NCOI Groep herkent zich niet in het door de publicaties opgeroepen beeld. Graag lichten wij in dit statement onze zienswijze toe.

De publicatie van Investico over het onderzoek van de Onderwijsinspectie
Allereerst reageren wij op de tweede publicatie van Investico, inzake de communicatie over de waarde van diploma’s en het onderzoek van de Onderwijsinspectie over de voorlichting over opleidingen en de bijbehorende graadverlening. Het beeld dat wordt geschetst, en dat door verschillende media is overgenomen, is dat er twijfel zou zijn over de waarde van onze certificaten en diploma’s. Hierover kunnen we kort en duidelijk zijn; de door de opleiders van NCOI Groep uitgegeven certificaten en diploma’s zijn zonder enige twijfel waardevol. Zowel op het CV, de opleiders staan goed bekend bij werkgevers, als wettelijk, waar het gaat om onze geaccrediteerde en erkende opleidingen. Het is ook niet zo dat het onderzoek van de inspectie zich hier op richt. Het onderzoek richt zich op formuleringen zoals wij die gebruiken – aanduidingen als diploma en certificaat – en die mogelijk verwarring kunnen oproepen. Zelf kijken wij hier ook kritisch naar. Wel is het zo dat wij uitsluitend voorlichten conform de richtlijnen van de Onderwijsinspectie.

Onze erkende opleidingen
Bij de verschillende opleiders van NCOI Groep worden 136 verschillende geaccrediteerde opleidingen in het hoger onderwijs (Ad, Ba en Master) en 158 erkende MBO opleidingen aangeboden. Deze geaccrediteerde en erkende opleidingen staan onder toezicht van de NVAO en de Onderwijsinspectie. Daarbij worden dezelfde kwaliteitscriteria gehanteerd als bij reguliere, bekostigde Hogescholen en ROC’s. De waarde van die diploma’s (in het hoger onderwijs spreken we van getuigschriften) is dus precies gelijk aan die van alle andere erkende opleidingsinstellingen.

De waarde van onze deelprogramma's
Er wordt in het artikel ook gesproken over deelprogramma's. Hierbij gaat het om programma's die opgebouwd zijn met modules van erkende opleidingen. Het grote voordeel van deze modulaire opbouw is dat werkenden de keuze wordt geboden om ofwel een volledige leerlijn te volgen (bijvoorbeeld een volledige Bachelor opleiding), ofwel een deel van de opleiding, bijvoorbeeld omdat ze de kennis van een specifieke module op een bepaald moment willen benutten voor hun werk. Ook deze deelprogramma's leveren een diploma op. De waarde van dat diploma is natuurlijk een andere dan die van een volledige leerlijn. Het diploma is een bewijs van de ontwikkeling op MBO of HBO niveau die de student heeft doorgemaakt. Het diploma op zich is niet erkend door de overheid, maar kan wel worden ingebracht, wanneer een student alsnog beslist om een volledige MBO of HBO opleiding af te maken, wat leidt tot een door de overheid erkend getuigschrift of diploma. De afgeronde modules hoeven dan, onder voorwaarden, niet nog een keer worden gevolgd. Deze werkwijze is overigens niet nieuw. Al voor de oprichting van NCOI werd deze werkwijze toegepast. Sterker nog, het aanbieden van deelprogramma's wordt zowel door werkgevers als de overheid gestimuleerd. Ook in het door de commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan in 2014 uitgegeven advies ‘flexibel hoger onderwijs voor volwassen’ werd gepleit voor een dergelijke flexibilisering van het onderwijs.

Het onderzoek van de Onderwijsinspectie
Het in het artikel aangekondigde onderzoek van de Onderwijsinspectie gaat dan ook niet over de waarde van de diploma’s (die opleidingen zijn namelijk geaccrediteerd of erkend), maar over de manier waarop wij daarover voorlichten. Wij zien dat onderzoek met vertrouwen tegemoet, omdat wij ons in onze voorlichting houden aan de richtlijnen van de Inspectie, zoals die met de Inspectie in 2015 zijn afgestemd. Uiteraard zullen wij ons ook ten aanzien van dit onderzoek open en constructief opstellen. Wanneer blijkt dat de voorlichting nog helderder kan, zullen we dat uiteraard aanpassen. Samen met het Ministerie van Onderwijs hebben wij de missie om leven lang ontwikkelen voor iedereen mogelijk te maken. Dat vereist duidelijke en transparante communicatie.

De publicatie van Investico over het eigen onderzoek
Dan ten aanzien van de eerste publicatie, over het onderzoek van Investico zelf. Volgens dit artikel zou de kwaliteit van onze opleidingen ondermaats zijn, de waarde van de diploma’s twijfelachtig en de tevredenheid van studenten en docenten bijzonder laag. NCOI Groep distantieert zich van het beeld dat hiermee wordt geschetst.

Wij hebben tijdens een interview met de journalisten volledig openheid gegeven over onze werkwijze en uitgebreide inzage in het onderwijsdomein voor volwassenen, de uitdagingen die er zijn als het gaat om door- en omscholing en onze visie daarop.

Erkenningen en communicatie
Zoals gezegd, de opleidingen van opleiders binnen de groep zijn geaccrediteerd door de NVAO en erkend door de Onderwijsinspectie. En de diverse teksten over opleidingen, waar in het artikel aan wordt gerefereerd, zijn geschreven conform de richtlijnen van de Onderwijsinspectie.

Tevreden studenten
De tevredenheid onder de meer dan 200.000 studenten die jaarlijks een opleiding of training bij ons volgen is juist hoog. Dit blijkt o.a. uit de 39.000 evaluaties die wij jaarlijks terugkrijgen. Gemiddeld neemt 3% van de studenten contact met ons op met een vraag of klacht. Vorig jaar werd voor zo’n 170 van de studenten de klacht uiteindelijk niet naar tevredenheid opgelost. Ook onafhankelijk onderzoek van eind 2020 onder meer dan 2.400 volwassen deeltijdstudenten heeft aangetoond dat zij even tevreden zijn over particuliere opleiders als over bekostigde. Op de belangrijke aspecten flexibiliteit en georganiseerdheid scoren de particuliere opleiders zelfs hoger.

Freelancers
Wij werken heel bewust met freelancers; we willen docenten die passen bij onze doelgroep en die veel ervaring meebrengen uit de beroepspraktijk. Daar selecteren we dan ook op, naast natuurlijk de didactische en onderwijskundige vaardigheden. Een bevoegdheid is een pré, maar actuele vakkennis op het juiste niveau is voor ons het meest essentieel. Overigens gelden er op dit moment ook geen wettelijke eisen voor docenten in het Hoger Onderwijs. De overgrote meerderheid van de 5.000 freelance docenten die voor ons werken (lesgeven, materiaalontwikkeling, toetsing e.d.) doet dit met bijzonder veel plezier en is positief over het ratingsysteem en de vergoeding die zij van ons krijgen. De verlaging waar in het artikel aan wordt gerefereerd heeft enkel te maken met het over het algemeen ontbreken van reistijden en -kosten i.v.m. het online lesgeven tijdens de huidige coronacrisis.

Kortom, door het artikel ontstaat een in onze ogen sterk gekleurd en vertekend beeld van de werkelijkheid. Maar vooral maken wij ons zorgen over het ongewenste effect van deze publicaties op de studiebereidheid van volwassenen in Nederland. Juist nu de noodzaak van om- en bijscholing zo actueel is en diverse onderzoeken aangeven dat de wil om te studeren op dit moment groter is dan ooit, kunnen deze artikelen over de waarde van volwassenenonderwijs twijfels zaaien die niet terecht zijn.